Przejdź do treści

FM200 – HFC 227

Úvod

 • Plyn FM-200® je jedním z prostředků v kategorii „čistých hasiv“ na polském trhu.
 • Naše firma distribuuje hasicí zařízení předních evropských výrobců.

Naše přednosti

 • Každý z projektů je připravován komplexně včetně:
  • vyměřování místnosti;
  • návrhu;
  • montáže;
  • konečných schválení;
  • pozdější údržby systému.

Výhody plynu FM200

 • Čistá hasiva mají dvě charakteristické vlastnosti:
  • nevedou elektrický proud
  • po použití nezanechávají žádné znečištění
 • Díky tomu mají široké využití při zajištění místností, v nichž jsou umístěna elektronická a jiná zařízení pod napětím a všude tam, kde jsou uloženy předměty vysoké hodnoty.
 • Jsou doporučována k použití v místnostech s hořlavými látkami a plyny, přičemž jsou vhodná jak pro hašení vzniklého požáru, tak pro inertizaci atmosféry, která má znemožnit vznik požáru a zabránit výbuchu.
 • V použité koncentraci je to hasivo pro člověka bezpečné.
 • Hasivo FM200 spadá do kategorie skleníkových plynů, jeho koeficient globálního oteplení GPW činí 2900 (podle výrobce hasiva). Průměrná doba trvanlivosti v atmosféře činí podle údajů výrobce 31-42 let.
 • Účinek plynu FM200 ® spočívá v aktivním odběru energie z procesu hoření prostřednictvím fyzického a chemického působení.
 • FM-200® lze na rozdíl od jiných hasiv zkapalnit při nízkém tlaku, čímž se značně sníží požadovaná skladovací plocha (až 10 krát méně než jiná obvyklá hasiva). Není proto nutné vyhrazovat samostatnou skladovací místnost pro lahve s hasivem.
 • Oproti jiným instalacím s inertními plyny představuje FM-200® díky menšímu počtu lahví volně rozmístěných po místnosti značně nižší náklady na instalaci, obsluhu a údržbu.
 • Při hašení elektrických instalací nezpůsobuje vysoký práh vypařování prostředku tzv. termický šok pro elektroniku, k němuž může dojít v případě použití jiných hasiv (např. oxidu uhličitého).

Charakteristika systému FM200 – HFC 227

 • Systémy založené na plynu HFC 227 jsou po celém světě úspěšně používány již více než 40 let.
 • Námi nabízený hasicí systém HFC 227 je tvořen nízkotlakými instalacemi v nádobách, v nichž pracovní tlak nepřekračuje 25 bar. Takto vystavěný systém účinně chrání místnosti při minimálních nákladech na jeho uzpůsobení platným normám.
 • V některých případech lze hasivo HFC 227 nahradit prostředkem FE-25, který nabízíme také.
 • Součástí systému jsou:
  • nádoby na hasivo;
  • ventily;
  • hasicí trysky;
  • ovládací centrála pro stabilní hasicí zařízení.
 • Nádoby na plyn FM200 ® jsou vyráběny v různých velikostech (od 2,7 do 390 litrů).
  • Široká škála nabízených nádob umožňuje vybrat optimální velikost nádob pro vypočtené množství hasiva.
  • Jako provozní plyn, který vytlačuje hasivo ze zásobníků, se používá lidskému zdraví a životnímu prostředí neškodlivý dusík pod tlakem 25 barů.
 • Pro systém byly navrženy speciální ventily a trysky, které jsou ke každé instalaci voleny prostřednictvím softwaru pro každou chráněnou místnost či prostor individuálně s ohledem na zvláštní požadavky na hasivo, např.: stanovená doba výtoku ≤10 s.
 • Systém lze použít k hašení požárů v následujících objektech, místnostech a zařízeních:
  • místnosti s výpočetní technikou;
  • rozvodny;
  • archivy;
  • památky;
  • cenná umělecká díla;
  • místnosti pro ovládání technologických procesů;
  • unikátní zdravotnické vybavení;
  • telekomunikační zařízení;
  • plynové turbíny;
  • motorové brzdy;
  • sklady hořlavých látek (benzín, olej, barvy, laky) a mnoho dalších.

Koncept ochrany místnosti

 • Pro chráněnou místnost vytváříme návrh stabilního hasicího zařízení FM200.
 • Pro stanovení objemu zásobníku je rozhodující potřeba hasiva.

Systém hašení požáru se spouští čtyřmi různými způsoby:

 1. spuštěním koincidenčně fungujících čidel kouře rozmístěných v chráněné místnosti;
 2. ručním stisknutím tlačítka pro zahájení hašení;
 3. ručním stisknutím spouště (spuštění systému pomocí ruční spouště vede k okamžitému výtoku hasiva);
 4. pomocí tlačítka START umístěného na krytu centrály hašení (normálně je to tlačítko servisní).

image003

Postup hašení

 • V případě zjištění požáru je zahájení hašení ohlášeno alarmem prvního a druhého stupně.
 • Po uplynutí časového intervalu je spuštěno hašení.
 • Do dozorčí místnosti s nepřetržitou obsluhou je odeslán signál alarmu v závislosti na aktuálním alarmu v centrále:
  • přerušovaný signál – alarm 1. stupně;
  • nepřerušovaný signál – alarm 2. stupně a výtok hasiva.
 • Ať už bylo hašení spuštěno jakkoliv, nelze proces po spuštění výtoku hasiva zastavit, láhev bude úplně vyprázdněna.
 • Výtok hasiva trvá max. 10 s.
 • Účinnost hašení ve značné míře záleží na době retence, tedy době, po níž je daná hasicí koncentrace v chráněné místnosti zachována. Pro zajištění účinného hašení by měla doba retence činit alespoň 10 min.
 • Systém do chráněného prostoru vypouští stanovené množství plynu po určenou dobu pomocí soustavy vedení a trysek.
 • Centrála pro ovládání stabilních hasicích prostředků předává sytému SAP následující signály:
  • Alarm 1. stupně, (spuštění libovolného čidla);
  • Alarm 2. stupně (spuštění dvou čidel na různých linkách);
  • Výtok hasiva;
  • Obecné poškození.

Stanovení množství plynu

 • Teplota chráněných místností je minimálně 20o
 • Do hašení je zahrnut celý prostor místnosti.
 • Prostory chráněných místností jsou těsně uzavřeny a nebudou zvětšovány či otevírány.
 • Pro plyn FM-200 činí hodnota NOAEL (nejvyšší koncentrace při níž nebylo zaznamenáno škodlivé toxické nebo fyziologické působení) 9% obj., zatímco hodnota LOAEL (nejnižší koncentrace, při níž bylo poprvé zaznamenáno škodlivé toxické nebo fyziologické působení) činí 10,5 % obj.

Požadavky na místnosti

 • Chráněná místnost tvoří oddělenou požární a hasicí zónu.
 • Místnost musí být konstruována tak, aby bylo možné dosáhnout a následně udržet koncentraci hasicího plynu FM-200® po dobu nejméně 10 minut.

Základní komponenty stabilního hasicího zařízení FM200 ®

 • Stabilní hasicí zařízení s plynem FM-200 tvoří následující komponenty:
  • zásobníky: lahve;
  • hasivo FM200 ®;
  • hasicí trysky 360° a 180°;
  • soubor elektromagnetické a ruční spouště;
  • manometr s tlakovým spínačem zásobníků s hasivem;
  • spínač tlakového výtoku hasiva;
  • potrubí;
  • hydraulické tvarovky s odolností až 70 bar;
  • ovládací centrála pro stabilní hasicí zařízení;
  • univerzální optické čidlo kouře se zásuvkami;
  • tlačítka START (spuštění hašení), STOP (zastavení hašení);
  • akustické signalizační zařízení;
  • informační signalizační zařízení: vnitřní a vnější;
  • kabelové vedení;
  • označení hasicího systému, návody k použití.
 • Zásobníky
  • Hasivo FM200 ® je uskladněno v zásobnících s rychlo otevíracím ventilem.
  • Zásobníky spolu s vedením tvoří hydraulickou instalaci.
  • Zásobníky jsou pomocí ocelových objímek připevněny ke stěně.
 • Hasivo FM200 ®
  • Základním hasicím prostředkem používaným v místnostech je hasivo FM-200® na bázi halogenderivátu uhlovodíku.
  • Během procesu hašení požáru pohlcují částice hasiva teplo generované procesem spalování (odebírají energii), díky čemu teplota plamene klesá pod hranici zážehu a oheň se tak utlumuje.
  • Je to jeden z nejrozšířenějších náhradních produktů halonu, který patří mezi čistá hasiva.
  • Účinku uhašení požáru je dosaženo díky rovnoměrnému rozptýlení hasicího prostředku po místnosti během 6 – 10 vteřin.
  • Hasivo FM200 ® v používané koncentraci nemá škodlivý vliv na lidský organismus. Nízká koncentrace hasiva nezpůsobuje výraznou redukci kyslíku a neztěžuje tedy dýchání.
 • Hasicí trysky
  • Trysky jsou posledním prvkem soustavy proudění plynu.
  • Montují se vždy jako závěsné.
  • Nesmí se natírat.
 • Manometr s tlakovým spínačem zásobníků s hasivem
  • Součástí manometru je přídavný kontaktní přepínač.
  • Instaluje se přímo na ventilu lahve (kromě vizuálního odečtu předává signál poklesu tlaku ovládacímu panelu).
 • Ventil nádoby
  • Zásobník s hasivem je vybavena odběrným ventilem.
  • Do ventilu je zabudováno měřidlo tlaku (manometr) zobrazující aktuální tlak v nádobě.
 • Soubor elektromagnetické a ruční spouště
  • Elektromagnetická spoušť ovládá výtok hasiva ze zásobníku.
  • Je vybavena elektro ventilem, který po příjmu signálu z centrály otevře ventil a spustí hašení.

 

Łącznik ciśnieniowego wypływu środka gaśniczego

 

 • Spínač tlakového výtoku hasiva
  • Komponent instalace, který signalizuje vypuštění hasiva z lahví.
 • Potrubí
  • Plyn proudí potrubím ze zásobníku k tryskám
 • Hydraulické tvarovky
  • Tvarovky musejí být vyrobeny z temperované litiny nebo z oceli.
  • Testový provozní tlak alespoň 55 bar
 • Ovládací centrála pro stabilní hasicí zařízení
  • Úkolem centrály automatického hašení je detekce požáru a ovládání stabilních hasicích zařízení s hasivem ve formě plynu, tekutiny nebo aerosolu a zároveň monitoring procesu automatického hašení.
  • Ovládací centrála spolupracuje s konvenčními požárními čidly a speciálními tlačítky, která umožňují ruční spuštění a zastavení procesu hašení, a také s akustickými a optickými signalizačními přístroji.
  • Centrála slouží k obsluze jedné hasicí zóny.
  • Proces automatického hašení je zahajován:
   •  stiskem tlačítka (START HAŠENÍ),
   • stiskem tlačítka START HAŠENÍ v centrále
 • Univerzální optické čidlo kouře se zásuvkou
  • Úkolem optického čidla kouře je detekce viditelného dýmu vznikajícího v počátečním stádiu požáru bez plamenů, když materiál začíná doutnat, tedy obecně předtím, než dojde ke vzniku otevřeného ohně a k zaznamenatelnému nárůstu teploty
 • Tlačítka START (spuštění hašení) a tlačítko STOP (zastavení hašení)
  •  Plní následující funkce:
  •  ruční spuštění hašení;
  • ruční zastavení procesu hašení
 • Akustické signalizační zařízení
  • Signalizační zařízení vydává zvuk o síle 1m >100dB a varovné světelné signály (záblesky)
 • Vnitřní a vnější informační signalizační zařízeníPomieszczenie przeznaczone do ochrony gazem wyposażyć w zestaw oznaczeń, służących informowaniu osób o podstawowych funkcjach systemu i sposobie działania w nagłych wypadkach.
  • Návod k použití centrály je umístěn na boční straně
 • Systém detekce požáru SAP
  • Signalizační zařízení má formou akustického a optického varování informovat osoby nacházející se v místnosti o zahájení procesu hašení a zároveň varovat před vstupem do místnosti, v níž došlo k vypuštění hasiva
  • Alarm 1. stupně, (spuštění čidla na libovolné lince),
  • Alarm 2. stupně (spuštění po jednom čidle na různých linkách nebo stisknutí tlačítka START),
  • Výtok hasiva,
  • Obecné poškození centrály.
 • Obecné informace
  • Instalatér je povinen vyškolit uživatele v oblasti požadavků na údržbu a poskytnout informace pro školení personálu z oblasti bezpečnosti.
  • Uživatel musí kontrolovat program inspekcí, zajistit prohlídky v požadovaných intervalech a uchovávat zápis o inspekci a servisu v servisní knížce.

Upozornění:

 • Školení
  • Program inspekce prováděný uživatelem
  • Účelem programu inspekce uživatele je včasné zjištění poškození ještě předtím, než dojde k případnému spuštění systému.