Przejdź do treści

NOVEC

Úvod

 • Plyn NOVEC-1230 je jedním z prostředků v kategorii „čistých hasiv“ na polském trhu.

Charakteristika hasiva NOVEC

 • Hasicí prostředek s obchodním názvem NOVEC-1230 je jedním z nejpokročilejších náhradních produktů halonů na trhu plynových hasicích systémů.
 • Vyznačuje se zvýšenou účinností a bezpečností pro lidské zdraví i životní prostředí (tento prostředek není v použité koncentraci pro člověka nebezpečný).
 • Má nulový potenciál ničení ozonové vrstvy (ODP=0), a jeho potenciál globálního ohřevu se rovná jedné (GWP=1), což znamená, že po vypuštění nezanechává žádné znečištění.
 • Nevede elektrický proud.

Přednosti hasiva NOVEC

 • Obrovskou předností plynu NOVEC je minimální doba rozpadu v atmosféře, která činí méně než 5 dní, čímž se řadí mezi nejekologičtější hasiva.
 • Hasivo NOVEC nevytváří žádné vedlejší produkty rozpadu a přispívá tak k bezpečnosti osob i zařízení v hasicí zóně.
 • Plyn po vypuštění nezanechává žádné usazeniny, nezpůsobuje korozi a nevede elektrický proud.
 • Je zcela bezbarvý a nezpůsobuje tedy omezení viditelnosti.
 • Pokročilé vědecké výzkumy prokázaly, že hasivo NOVEC nepředstavuje žádné ohrožení pro osoby přebývající v chráněné místnosti.

Použití plynu NOVEC:

 • zabezpečení místností s elektronickým zařízením a jinými zařízeními pod napětím;
 • všude, kde je uložen majetek vysoké hodnoty;
 •  doporučuje se pro místnosti v nichž jsou uskladněny hořlavé tekutiny a plyny;
 • skvěle se hodí jak pro hašení vzniklého požáru, tak pro inertizaci atmosféry, která má znemožnit vznik požáru a zabránit výbuchu.

Charakteristika plynu NOVEC

 • Hasivo NOVEC-1230 není řazeno mezi skleníkové plyny.
 • Účinek plynu NOVEC-1230 spočívá v aktivním odběru energie z procesu hoření prostřednictvím fyzického a chemického působení.
 • NOVEC-1230 je na rozdíl od jiných hasiv skladován v kapalném stavu v atmosférickém tlaku a neklade tak velké nároky na skladovací plochu (až 10 krát méně než jiné hasicí inertní plyny). Není nutné vyhrazovat samostatnou skladovací místnost pro lahve s hasivem.
 • Oproti jiným instalacím s inertními plyny představuje NOVEC-1230 díky menšímu počtu lahví volně rozmístěných po místnosti značně nižší náklady na instalaci, obsluhu a údržbu.
 •  Při hašení elektrických instalací nezpůsobuje vysoký práh vypařování prostředku tzv. termický šok pro elektroniku, k němuž může dojít v případě použití jiných hasiv (např. oxidu uhličitého).

Součástí systému jsou:

 • nádoby na hasivo;
 • ventily;
 • hasicí trysky;
 • ovládací centrála pro stabilní hasicí zařízení.

Nádoby

 • Nádoby na plyn NOVEC-1230 jsou vyráběny v různých velikostech (od 14 do 345 litrů).
 • Široká škála nabízených nádob umožňuje vybrat optimální velikost nádoby pro vypočtené množství hasiva.
 • Jako provozní plyn, který vytlačuje hasivo ze zásobníku, se používá lidskému zdraví a životnímu prostředí neškodlivý dusík pod tlakem 34,5 barů.

Ventily a trysky

 • Pro každý systém jsou vybírány ventily a trysky prostřednictvím softwaru pro každou chráněnou místnost či prostor individuálně s ohledem na zvláštní požadavky na hasivo, např.: stanovená doba výtoku ≤10 s.

Systém lze použít k hašení požárů v následujících objektech,

 • místnostech a zařízeních:
 • místnosti s výpočetní technikou;
 • rozvodny;
 • archivy;
 • památky;
 • cenná umělecká díla;
 • ovládání technologických procesů;
 • unikátní zdravotnické vybavení;
 • telekomunikační zařízení;
 • plynové turbíny;
 • motorové brzdy;
 • sklady hořlavých látek (benzín, olej, barvy, laky) a mnoho dalších.

Systém hašení požáru se spouští čtyřmi různými způsoby:

 1. Spuštěním koincidenčně fungujících čidel kouře rozmístěných v chráněné místnosti, instalovaných na dvou dozorčích linkách.
 2. Ručním stiskem tlačítka spuštění hašení umístěného v blízkosti vchodu do místnosti.
 3. Stisknutím ruční spouště, která je součástí souboru elektromagnetické a ruční spouště. Spuštění systému prostřednictvím ruční spouště vede k okamžitému výtoku hasiva.
 4. Pomocí tlačítka START umístěného na krytu centrály hašení. Normálně se používá jako servisní tlačítko.

Sposoby uruchomienia systemu gaszenia oraz algorytmy pracy

 

Postup hašení

 • V případě detekce požáru ohlašuje zahájení hašení alarm prvního a druhého stupně.
 •  Po uplynutí časového intervalu je spuštěno hašení.
 • Alarm prvního stupně je ohlašován v centrále a prostřednictvím akustického signalizačního zařízení.
 • Centrála poté přejde na alarm druhého stupně
 • Alarm 2. stupně spuštěný dvěma čidly na samostatných linkách připojených k centrále je rovnocenný s alarmem 2. stupně spuštěného tlačítkem START HAŠENÍ.
 • Alarm 2. stupně ohlašují optická a akustická signalizační zařízení v místnosti a v ovládací centrále. Časový interval slouží k evakuaci osob nacházejících se v místnosti.
 • Interval je nastaven na 60 vteřin.
 • Vypuštění hasiva pomocí ruční spouště, která je součástí souboru elektromagnetické a ruční spouště umístěné na lahvi, je zahájeno okamžitě bez časového prodlení.
 • Ať už bylo hašení spuštěno jakkoliv, nelze proces po spuštění výtoku hasiva zastavit, láhev bude úplně vyprázdněna.
 • Výtok hasiva trvá max. 10 s.  Systém do chráněného prostoru vypouští stanovené množství plynu pomocí soustavy potrubí a trysek.
 • Jestliže signalizační zařízení umístěné vně chráněné místnosti ohlašuje vypouštění hasiva, je zakázáno do místnosti vstupovat a je nutné informovat příslušné záchranné sbory.

 

Stanovení množství plynu

 •  Pro plyn NOVEC-1230 činí hodnota NOAEL (nejvyšší koncentrace při níž nebylo zaznamenáno škodlivé toxické nebo fyziologické působení) 10,0% obj., zatímco hodnota LOAEL (nejnižší koncentrace, při níž bylo poprvé zaznamenáno škodlivé toxické nebo fyziologické působení) činí >10,0 % obj.

 

Základní komponenty stabilního hasicího zařízení

NOVEC-1230 (FK-5-1-12)

 • Stabilní hasicí zařízení s plynem NOVEC-1230 tvoří následující komponenty:
  • zásobníky: lahve;
  • hasivo NOVEC-1230 (FK-5-1-12);
  • hasicí trysky 360°;
  • soubor elektromagnetické a ruční spouště;
  • manometr s tlakovým spínačem zásobníků s hasivem;
  • spínač tlakového výtoku hasiva;
  • potrubí;
  • hydraulické tvarovky;
  • ovládací centrála pro stabilní hasicí zařízení;
  • univerzální optické čidlo kouře se zásuvkami;
  • tlačítka START hašení (spuštění hašení), STOP hašení (zastavení hašení);
  • akustické signalizační zařízení;
  • informační signalizační zařízení: vnitřní a vnější;
  • kabelové vedení;
  • označení hasicího systému, návody k použití.

 

 • Zásobníky 
  •  Hasivo NOVEC-1230 (FK-5-1-12) je uskladněno v zásobnících s rychlo otevíracím ventilem.
  • Zásobníky spolu s vedením tvoří hydraulickou instalaci
 •  Hasicí prostředek
  • Je to jeden z nejrozšířenějších náhradních produktů halonu, který je řazen mezi čistá hasiva.
  •  Během procesu hašení požáru pohlcují částice hasiva teplo generované procesem spalování (odebírají energii), díky čemu teplota plamene klesá pod hranici zážehu a oheň se tak utlumuje.
  • Účinku uhašení požáru je dosaženo díky rovnoměrnému rozptýlení hasicího prostředku po místnosti během 5 – 10 vteřin.
  • Hasivo NOVEC-1230 v používané koncentraci nemá škodlivý vliv na lidský organismus.
  • Nízká koncentrace hasiva nezpůsobuje výraznou redukci kyslíku a neztěžuje tedy dýchání
 •  Hasicí trysky
  • Trysky jsou posledním prvkem soustavy proudění plynu.
  • Instalují se vždy jako závěsné.
  • Nesmí se natírat.
 •  Ventil nádoby
  • Nádoba s hasivem je vybavena odběrným ventilem.
  • Do ventilu je zabudováno měřidlo tlaku (manometr) zobrazující aktuální tlak v nádobě
 • Manometr s tlakovým spínačem zásobníků s hasivem
  • Manometr instalovaný přímo na ventilu lahve je vybaven přídavným kontaktním přepínačem.
  •  Kromě vizuálního odečtu předává zařízení signál poklesu tlaku ovládacímu panelu
 •  Ventil nádoby
  • Nádoba s hasivem je vybavena odběrným ventilem.
  • Do ventilu je zabudováno měřidlo tlaku (manometr) zobrazující aktuální tlak v nádobě.
  • Ventil je vybaven několika spojkami, k nimž jsou připojovány hlavní komponenty systému
 • Soubor elektromagnetické a ruční spouště
  • Elektromagnetická spoušť ovládá výtok hasiva ze zásobníku.
  • Je vybavena elektro ventilem, který po příjmu signálu z centrály otevře ventil a spustí hašení.
  • Ruční spoušť umožňuje spustit hašení mechanicky bez časového prodlení
 • Spínač tlakového výtoku hasiva
  • Komponent instalace, který signalizuje vypuštění hasiva z lahví.
  • Čidlo vyprázdnění odesílá signál ovládací centrále a zároveň ohlašuje vyprázdnění hasiva pomocí ukazatele umístěného na krytu čidla
 • Potrubí
  • Plyn proudí potrubím ze zásobníku k tryskám
 • Hydraulické tvarovky
  • Tvarovky musejí být vyrobeny z temperované litiny nebo z oceli.
  • Testový provozní tlak alespoň 55 bar
 • Ovládací centrála pro stabilní hasicí zařízení
  • Úkolem centrály automatického hašení je detekce požáru a ovládání stabilních hasicích zařízení s hasivem ve formě plynu, tekutiny nebo aerosolu a zároveň monitoring procesu automatického hašení.
  • Ovládací centrála spolupracuje s konvenčními požárními čidly a speciálními tlačítky, která umožňují ruční spuštění a zastavení procesu hašení, a také s akustickými a optickými signalizačními přístroji.
  • Centrála slouží k obsluze jedné hasicí zóny.
  • Ovládací centrála po zjištění požáru provádí:
   •  ovládání varovné signalizace s naprogramovaným časem evakuace;
   • ovládání hasicích zařízení
 • Proces automatického hašení je zahajován:
  •  spuštěním dvou koincidenčně fungujících čidel na různých dozorčích linkách,
  •  stiskem tlačítka (START HAŠENÍ),
  • stiskem tlačítka START HAŠENÍ v centrále
 • Proces automatického hašení probíhá ve dvou etapách:
  • etapa VAROVÁNÍ – určená k evakuaci osob z hasicí zóny;
  •  etapa HAŠENÍ – určená k hašení požáru na základě odeslání řídících signálů z centrály k souboru elektromagnetické spouště nebo ručního otevření lahve s hasivem
 • Univerzální optické čidlo kouře se zásuvkou
  • Úkolem optického čidla kouře je detekce viditelného dýmu vznikajícího v počátečním stádiu požáru bez plamenů, když materiál začíná doutnat, tedy obecně předtím, než dojde ke vzniku otevřeného ohně a k zaznamenatelnému nárůstu teploty
 • Tlačítka START (spuštění hašení) a tlačítko STOP (zastavení hašení)
  •  Plní následující funkce:
   •  ruční spuštění hašení;
   • ruční zastavení procesu hašení
 • Akustické signalizační zařízení
  • Signalizační zařízení vydává zvuk o síle 1m >100dB a varovné světelné signály (záblesky)
 • Vnitřní a vnější informační signalizační zařízení
  • Signalizační zařízení má formou akustického a optického varování informovat osoby nacházející se v místnosti o zahájení procesu hašení a zároveň varovat před vstupem do místnosti, v níž došlo k vypuštění hasiva
 • Kabelové vedení
 • Označení hasicího systému, návody k použití
  • Místnost, která má být chráněna prostřednictvím plynového hasiva, byla opatřena souborem označení, která uvádějí informace o základních funkcích systému a postupu v případě nečekaných nehod.

Servis a údržba

 • Obecné informace
  • Instalatér je povinen vyškolit uživatele v oblasti požadavků na údržbu a poskytnout informace pro školení personálu z oblasti bezpečnosti.
  • Uživatel musí kontrolovat program inspekcí, zajistit prohlídky v požadovaných intervalech a uchovávat zápis o inspekci a servisu v servisní knížce.
  • Upozornění:
   • Pro zajištění neustálé účinnosti provozu protipožárního systému je nutné provést všechny příslušné testy.
 • Program inspekce prováděný uživatelem
  • Účelem programu inspekce uživatele je včasné zjištění poškození ještě předtím, než dojde k případnému spuštění systému.
 • Příslušný program zahrnuje:
  •  činnosti prováděné jednou měsíčně.
 • Harmonogram servisu
  • Harmonogram servisních prohlídek musí splňovat požadavky pravidelné inspekce a kompletního testu systému včetně tlakových nádob.
 • Proces kontroly systému:
  • činnosti prováděné jednou za 6 měsíců;
  • činnosti prováděné jednou za rok;
  • podle data následné kontroly nádoby.