Przejdź do treści

Vodní mlha – systém

Vodní mlha – systém

 • V systému vysokotlaké vodní mlhy je jako hasicí látka používána voda (přeměněná na vodní mlhu).
 • Systém je navržen tak, aby bylo možné přivádět hasicí látku po dobu alespoň 30 minut s ohledem na nejnáročnější chráněnou oblast.

Charakteristika systému

 • Základní funkcí systému vodní mlhy SEM-SAFE® je účinné uhašení požáru a minimalizace ztrát vzniklých během požáru a samotného hašení v chráněných místnostech / oblastech.
 • Hasicí systém využívá vysokotlakou vodní mlhu.
 • Vodní mlha účinně likviduje požár schlazením zasažené oblasti a lokálně inertizuje atmosféru (vytlačuje kyslík).
 •  Zadržuje tepelné záření a umožňuje tak evakuaci lidí z ohrožených oblastí. Zároveň omezuje možnosti rozšiřování požáru.
 • Kombinace vhodné velikosti kapek (50-120µm) s vysokou rychlostí výtoku vodní mlhy zaručuje efektivní zaplnění prostoru.
 • Klíčovým faktorem pro úspěšné hašení je vhodně zvolená velikost vodních kapek a jejich kinetické energie.
 • Systém vysokotlaké vodní mlhy byl schválen technickou aprobací CNBOP.
 • Systém vysokotlaké vodní mlhy nevyžaduje úplné zatěsnění chráněných místností.
 • Použití mlžných sprinklerů v systému vodní mlhy umožňuje provádět hasicí akci pouze v místnosti (nebo její části), v níž došlo k požáru. Zbývající místnosti, v nichž nehoří, nejsou působení vodní mlhy vystaveny a jsou nadále chráněny prostřednictvím systému vodní mlhy (systém zůstává ve stavu připravenosti k zahájení hasicí akce).
 • Pro chráněné oblasti se předpokládá maximální doba nepřerušovaného hašení požáru 30 minut v souladu s NFPA750.
 • Po zkontrolování úplného uhašení požáru mohou instalaci předčasně vypnout příslušné záchranné sbory nebo osoby k tomu oprávněné.

Komponenty systému

Instalace protipožární ochrany se skládá z následujících prvků:

 • zdroje vody ve formě zásobní vodní nádrže;
 • soubor filtrů a elektrického čerpadla pro podporu přívodu vody;
 • nízkotlaká vodovodní potrubí z nerezové oceli nebo plastu (sací potrubí);
 • hlavní čerpací jednotka (pomocná vodní nádrž, soubor čerpadel, ovládací zóna);
 • vysokotlaké vodovodní potrubí z nerezové oceli (distribuční potrubí);
 • sekční ventily;
 • mlžné trysky

Vysokotlaké potrubí

 • Distribuční síť instalace s vodní mlhou (tlakové potrubí) je určena k provozu za vysokého tlaku a musí být vyrobena v souladu s normou DIN EN 10217-7 nebo jejími ekvivalenty z důvodu zajištění dlouhé životnosti instalace zařízení a udržení odpovídající čistoty vody.
 • Pevnostní výpočty trubek musí být provedeny v souladu s platnými požadavky a předpisy.
 • Spojení musí být provedena pomocí prstencových spojek.
 • Je nutné použít spojky vyrobené z nerezové oceli.
 • Vedení musí být upevněno k nosným konstrukcím budovy pomocí speciálních objímek (s povolením k použití)

Nízkotlaké potrubí

 • Nízkotlaké potrubí distribuční sítě vodní mlhy (sací vedení čerpadel).
 •  Od zásobní nádrže s vodou k vysokotlakému mlžnému čerpadlu musí být vedení vytvořeno z trubek z nerezové oceli a plastových trubek splňujících požadavky na odolnost vůči tlaku.

Sekční ventily

 • Instalace požární ochrany s vodní mlhou je rozdělena na sekce prostřednictvím sekčních ventilů.
 • Takové řešení umožňuje v případě uzavření jedné sekce z důvodu servisních činností ponechat zbývající sekce po celou dobu ve stavu připravenosti.
 • Sekční ventily instalace s vodní mlhou pro „mokré“ sekce se spouští automaticky po prasknutí skleněné ampulky mlžné trysky.
 • Ventily (kulové) oddělující „mokrou“ sekci v režimu připravenosti jsou stabilně v otevřené poloze.

 Mlžné trysky

 • Mlžné trysky jsou precizně konstruovanými komponenty sloužícími k vytváření vodní mlhy, která je vypouštěna v takové formě a množství, aby bylo zajištěno účinné uhašení požáru.
 • Mlžné trysky jsou s pomocí speciální montážní zásuvky připojovány k distribuční síti (v souladu s normou NFPA 13).

Systémy hašení požáru vodní mlhou zajišťují:

 • okamžitou reakci na oheň;
 • nejefektivnější chlazení hašených prostor;
 • zachování bezpečnosti osob, životního prostředí a majetku;
 • zabránění opětovnému zapálení;
 • až o 90% menší spotřebu vody oproti klasickým sprinklerovým systémům;
 • minimalizaci ztrát vzniklých během hašení;
 • nevelké rozměry a hmotnost instalace;
 • nízké náklady na opětovné naplnění systému.

Vodní mlha má širokou škálu použití při ochraně objektů:

 • karbonizační systémy;
 • kabelové tunely;
 • plynové turbíny;
 • turboagregáty;
 • olejová a hydraulická infrastruktura;
 • vnitřní a venkovní transformátory;
 • generátory elektřiny spolu s palivovými nádržemi;
 • strojovny;
 • výškové budovy;
 • serverovny a datová centra;
 • stanice a vagóny metra;
 • silniční tunely;
 • hotely;
 • kancelářské objekty;
 • památky, muzea, galerie, divadla;
 • církevní objekty a mnoho dalších.