Przejdź do treści

Polityka prywatności

Rozdział I

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu www.gwsprinkler.pl, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest GW SPRINKLER Sp. z o.o.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@gwsprinkler.pl
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@gwsprinkler.pl
 4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) w celu przekazywania oferty Administratora, dotyczącej ośrodków lub informacji handlowych Administratora – w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.
 6. Podanie danych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych, dokonywane przed cofnięciem zgody.
 7. Administrator wykorzystuje dane osobowe do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.
 8. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i realizujących na rzecz Administratora działania marketingowe.
 9. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 10. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, użytkownikowi przysługuje:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

W celu realizacji wskazanych powyżej praw należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@gwsprinkler.pl.

Rozdział II

 1. Administrator zabezpiecza przetwarzane przez siebie dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy tylko serwisu www.gwsprinkler.pl. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, aby każdy użytkownik po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującą tam polityką prywatności.
 3. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej Polityce Prywatności w przypadku rozwoju technologii, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych oraz w przypadku rozwoju Serwisu.