Przejdź do treści

System gaszenia gazem obojętnym

System gaszenia gazem obojętnym(IG-541)

Charakterystyka gazów obojętnych

 • Gaz obojętny (o nazwie handlowej Inert) jest jednym z przedstawicieli „obojętnych gazów gaśniczych” na polskim rynku.
 • Gazy obojętne posiadają trzy znamienne cechy:
  • Występują naturalnie w atmosferze, a więc w żaden sposób nie oddziaływają negatywnie na środowisko.
  •  Nie przewodzą prądu elektrycznego.
  •  Nie pozostawiają żadnych zanieczyszczeń po wyładowaniu.
 • Gazy obojętne dzięki swoim zaletom znajdują szerokie zastosowanie w zabezpieczaniu pomieszczeń ze sprzętem elektronicznym i innymi urządzeniami pod napięciem oraz wszędzie tam gdzie przechowywane jest mienie wysokiej wartości.
 • Zalecane są do stosowania w przypadku pomieszczeń z palnymi cieczami i gazami, przy czym znakomicie nadają się zarówno do gaszenie zaistniałego pożaru, jak również do zobojętnienia atmosfery, co ma uniemożliwić powstanie pożaru oraz nie dopuścić do wybuchu.
 • Nie oddziałują negatywnie na środowisko, posiadają tzw. Zerowy Potencjał Niszczenia Ozonu (ODP=0).
 • Nie wpływają na efekt cieplarniany GWP=0.
 • Działanie gazów obojętnych polega na obniżeniu stężenia tlenu do wartości przy jakich spalanie nie występuje (tj. 10-13% objętościowych powietrza), a więc oddziałuje fizycznie poprzez obniżenie stężenia tlenu w pomieszczeniu chronionym.

Gazy obojętne zalety stosowania

 • Gaz obojętny powoduje równomierne rozchodzenie się atmosfery gaśniczej w pomieszczeniu oraz skutkuje dłuższym utrzymywaniem się jej w całej kubaturze. Pozwala to zapobiec efektowi opadania lub unoszenia atmosfery gaśniczej, a w konsekwencji pojawiania się stref, w których może ponownie pojawić się ogień.
 • System Inert pozwala zredukować ciśnienie wypływu środka gaśniczego do 42bar (ciśnienie robocze wewnątrz butli 300bar). Każdy zawór butlowy wyposażony jest w osobny reduktor, który obniża ciśnienie gazu wychodzącego z butli do kolektora. Ponadto rozładowanie instalacji nie powoduje powstania fali ciśnienia, która może negatywnie wpływać na urządzenia przechowywane oraz na konstrukcję pomieszczenia. W systemie Inert ciśnienie gazu wypływającego z dysz jest stałe przez cały okres rozładowania butli (95% objętości gazu powinna być uwolniona w czasie nie dłuższym niż 60s), co zwiększa efekt gaśniczy i zapobiega pojawieniu się nieprzewidzianych strat.
 • Podczas gaszenia instalacji elektrycznych i elektronicznych środek nie powoduje powstawania tzw. szoku termicznego, jaki może wystąpić przy użyciu innych środków gaśniczych (np. dwutlenek węgla).

Opis systemu

 • Na system składają się:
  • zbiorniki ze środkiem gaśniczym;
  • zawory butlowe;
  • aktywator pneumatyczny sterowany sygnałem centrali;
  • rurarz;
  • dysze gaśnicze;
  • centralka wykrywczo – gaśnicza.
 • W systemie na gaz Inert nie stosuje się dodatkowych zaworów redukcyjnych na rurociągach (poza redukcją na fabrycznych zaworach).
 • Dysze wylotowe dobierane są indywidualnie za pomocą komputerowego programu obliczeniowego dla każdej chronionej przestrzeni, uwzględniając przy tym szczególne wymagania instalacji gaśniczej m.in.: określony czas wypływu ≤60 sek. oraz urządzeń podlegających ochronie.

Zastosowanie systemów gaszenia gazami obojętnymi

 • System może służyć do gaszenia pożarów w następujących obiektach:
  • pomieszczenia komputerowe;
  • rozdzielnie prądowe;
  • archiwa;
  • zabytki;
  • cenne dzieła sztuki;
  • sterownie procesów technologicznych;
  • unikatowa aparatura medyczna;
  • urządzenia telekomunikacyjne;
  • turbiny gazowe;
  • hamownie silników;
  • magazyny substancji łatwopalnych (benzyna, olej, farby, lakiery) i wiele innych.

Podstawowe komponenty stałego urządzenia gaśniczego

 • Stałe urządzenie gaśnicze na gaz Inert zbudowane jest z następujących komponentów:
  • zasobniki: butle 80l lub 140l;
  • środek gaśniczy;
  • dysze 180° lub 360°;
  • manometry kontaktowe na zaworach butli ze środkiem gaśniczym;
  • zawór główny butli (redukcyjny);
  • zespół wyzwalacza elektromagnetycznego z ręcznym;
  • czujnik wyzwolenia środka gaśniczego;
  • przewody rurowe;
  • kształtki hydrauliczne (kolanka, redukcje, trójniki);
  • automatycznie otwierająca się klapa odciążająca.

 

 • Zasobniki
  • Środek gaśniczy jest przechowywany w zasobnikach zaopatrzonych w szybko zwalniane zawory, redukujące ciśnienie wypływu środka gaśniczego do 60 bar i manometry kontaktowe.
  • Zbiorniki wraz z przewodami rurowymi tworzą instalację hydrauliczną.
  • Zbiorniki przytwierdzone są do ściany za pomocą stelaży dobranych w zależności od liczby zbiorników w baterii.

Widok na butle 140l z IG-541 - gazy obojętne

 Widok na butle

 •  Środek gaśniczy
  • System gaśniczy zastosowany w pomieszczeniach, oparty jest o środek gaśniczy Inert, który jest jednym z najpopularniejszych obojętnych gazów gaśniczych stosowanych w Polsce i na całym świecie.
  • Gaz powszechnie wykorzystuje się na całym świecie zarówno w przemyśle jak i dziedzinach życia codziennego.
  • Podczas procesu gaszenia pożaru mieszanina gazów gaśniczych wypełnia pomieszczenie chronione wytwarzając stężenie projektowe, co pozwala obniżyć stężenie tlenu w pomieszczeniu chronionym do ok 9-12% (spadek stężenia o ok 9-13%).
  • Na skutek obniżenia stężenia tlenu w środowisku płomieni, rozerwany zostaje „trójkąt spalania” (energia, materiał palny, tlen), a pożar jest tłumiony.
  • Efekt gaszenia ognia uzyskany zostaje dzięki równomiernemu rozprowadzeniu środka w pomieszczeniu w ciągu 60 sekund.
  • Środki obojętne nie wywierają szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i organizm ludzki.
  • Stosowane stężenia gaśnicze nie pozwalają na obecność ludzi podczas gaszenia, konieczna jest ewakuacja pomieszczenia podczas gaszenia.
 • Dysze
  • Dysze są ostatnim elementem układu przepływu gazu.
  • Projektuje się je w pozycji wiszącej lub stojącej.
  • Nie wolno ich malować.
  • Należy pamiętać o zachowaniu dopuszczalnych odległości od ścian, stropów i przeszkód w pomieszczeniu (max. 30cm od ścian i stropów).

Widok na przykładową dyszę.widok na przykładową dyszę 11

 Widok na przykładową dyszę.

 • Manometr kontaktowy na zaworze butli ze środkiem gaśniczym
  • Jest to manometr posiadający dodatkowo przełącznik kontaktowy i jest zainstalowany bezpośrednio na zaworze butli zbiornika z gazem gaśniczym.
  • Oprócz odczytu wzrokowego wysyła impuls elektryczny do panelu sterowniczego.
  • Kiedy ciśnienie spada poniżej dopuszczalnej wartości, styki rozwierają się i sygnalizują spadek ciśnienia.
  • Sygnały z manometrów kontaktowych w systemie podłączone są do centrali gaszenia.

Widok na manometr zbiornika ze środkiem gaśniczym

 Widok na manometr zbiornika ze środkiem gaśniczym

 • Zawór główny butli (redukcyjny)
  • Każdy zbiornik ze środkiem gaśniczym wyposażony jest w zawór butli pozwalający zredukować ciśnienie na wylocie z butli do wartości  42bar.
  • W zaworze wbudowany jest manometr kontaktowy opisany powyżej, wskazujący aktualne ciśnienie w zasobniku i sygnalizujący niedobory.
  • Zawór jest wyposażony w kilka złączek technicznych, do których instaluje się główne elementy systemu.

Widok na przykładowy zestaw butli z podłączonymi element systemu.

 Widok na przykładowy zestaw butli z podłączonymi element systemu.

 • Wyzwalacz Universal Valve Operator
  • Wyzwalacz UVO (Universal Valve Operator) jest elementem systemu odpowiadającym za wyzwolenie środka gaśniczego z butli.
  • Wyposażony jest w elektrozawór, który po otrzymaniu sygnału z centrali powoduje wyzwolenie gazu z naboju pilotującego.

 

Zawór zbiornika ze srodkiem gasniczym

przykładowe połączenie z butlą

 Widok na wyzwalacz oraz przykładowe połączenie z butlą

 • Czujnik wyładowania
  • Element instalacji sygnalizujący wyzwolenie środka gaśniczego w pomieszczeniu.
  • Czujnik wyładowania zarówno przesyła sygnał do centrali sterującej, jak również sygnalizuje wyładowanie wskaźnikiem znajdującym się na obudowie czujnika.

 

wyzwalacz ele. i ręcznywężyk linii pilotowej

 Widok na Czujnik wyładowania wraz z wężykiem linii pilotowej

 • Przewody rurowe.
  • Środek gaśniczy płynie instalacją rurową od zbiorników do dysz.
  • Właściwe rozprowadzenie gazu zależy od konfiguracji rur, które należy rozmieścić zgodnie z warunkami dokumentacji.
  • Zastosowane rury powinny posiadać wytrzymałość na ciśnienie 63bar (42bar x 1,5).
  • Zastosowane kształtki powinny posiadać wytrzymałość na ciśnienie 63bar (42bar x 1,5).

Sterowanie stałymi urządzeniami gaśniczymi

 • Centrala sterująca stałymi urządzeniami gaśniczymi jest przeznaczona do wykrywania pożaru i sterowania stałymi urządzeniami gaśniczymi, zawierającymi środek gaszący w postaci gazowej, ciekłej lub w postaci aerozoli oraz monitorowania procesu samoczynnego gaszenia.
 • Centrale sterujące po wykryciu pożaru, realizują:
  • sterowanie sygnalizacją ostrzegawczą z zaprogramowanym czasem ewakuacji (czas ewakuacji maksymalnie 60sek.).
  • sterowanie urządzeniami gaszącymi za pośrednictwem wyjść przekaźnikowych, służących do uruchomienia elektromagnesu butli wyzwalającej.
 • Proces automatycznego gaszenia jest inicjowany przez:
  • zadziałanie dwóch czujek na dwóch różnych liniach dozorowych pracujących w koincydencji;
  • wciśnięcie przycisku START GASZENIA;
  • wciśnięcie przycisku START GASZENIA w centrali.
 • Proces automatycznego gaszenia przebiega dwuetapowo:
  • etap OSTRZEŻENIE – przeznaczony na ewakuacje osób ze strefy gaszenia;
  • etap GASZENIE – przeznaczony na gaszenie pożaru w wyniku podania sygnałów sterujących z centrali do zespołu wyzwalacza elektromagnetycznego i ręcznego otwierającego butle ze środkiem gaśniczym.
 • Uniwersalna optyczna czujka dymu
  • Optyczna czujka dymu jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, powstającego w bezpłomieniowym początkowym stadium pożaru, wtedy, gdy materiał zaczyna się tlić, a więc na ogół przed pojawieniem się otwartego płomienia i zauważalnego wzrostu temperatury.
 • Przycisk START (uruchomienia gaszenia) i przycisk STOP (wstrzymania gaszenia)
 • Sygnalizator akustyczny
  • Sygnalizator generuje dźwięk o natężeniu w odległości 1m >100dB oraz ostrzegawcze sygnały błyskowe świetlne.
 • Sygnalizatory informacyjne wewnętrzny i zewnętrzny
  • Sygnalizatory przeznaczone są do optycznego i akustycznego powiadamiania osób znajdujących się w pomieszczeniu o rozpoczęciu procedury gaszenia.
  • Są również ostrzeżeniem przed wejściem do pomieszczenia, w którym nastąpiło wyładowanie środka gaśniczego.
 • Okablowanie:
  • linie dozorowe i monitorujące stany centrali;
  • zasilanie centrali;
  • pozostałe linie.
 • Oznakowanie systemu gaśniczego, instrukcje obsługi.
  • Pomieszczenie przeznaczone do ochrony gazem wyposażone jest w zestaw oznaczeń, służących informowaniu osób o podstawowych funkcjach systemu i sposobie działania w nagłych wypadkach.